آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Thyroglobulin Antibody Test
Thyroid Microsomal Antibody Test, Thyroid Autoantibody Test
هورمون شناسی
فاصله بین گرفتن نمونه و انجام آزمایش می تواند متفاوت باشد اما معمولاً در عرض چند ساعت تا یک روز است. نمونه باید به سرعت پردازش شود تا از تغییر مقدار آنتی بادی جلوگیری شود.
شرایط خاصی ندارد
همولیز ، لیپمیک
1 روز در 8-2 درجه
نمونه خون گرفته و سرم جداسازی می‌شود سپس با استفاده از روش‌های ایمنواسی همچون الایزا مقدار آنتی بادی‌های تیروگلوبولین در سرم شناسایی و کمیت سنجی می‌گردد. نتایج به صورت غلظت آنتی بادی‌های تیروگلوبولین اعلام می‌شود.
تست آنتی بادی تیروگلوبولین (TgAb) آزمایشی است که برای اندازه گیری وجود آنتی بادی علیه تیروگلوبولین در خون استفاده می شود. تیروگلوبولین پروتئینی است که توسط غده تیروئید تولید می شود و وجود آنتی بادی علیه آن می تواند نشان دهنده اختلالات خودایمنی تیروئید مانند تیروئیدیت هاشیموتو یا بیماری گریوز باشد. موارد انجام تست آنتی بادی تیروگلوبولین: اختلالات خودایمنی تیروئید: این آزمایش معمولاً در مواردی انجام می شود که مشکوک به اختلالات خودایمنی تیروئید باشیم، مانند تیروئیدیت هاشیموتو و بیماری گریوز. بررسی درمان تیروئیدیت خودایمنی: ممکن است برای بررسی اثربخشی داروهای تیروئیدیت خود ایمنی انجام شود.