آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Thyroxine Binding Globulin Test
هورمون شناسی
نمونه باید هر چه سریع‌تر آزمایش شود، ترجیحاً ظرف چند ساعت پس از جمع‌آوری.
همولیز‌،لیپمیک،ایکتریک،تکرار نمونه
نمونه های سرم معمولاً در هنگام نگهداری و انتقال در دمای 8-2 درجه در یخچال نگهداری می شوند.
نمونه خون بیمار گرفته و سرم جدا می‌شود. غلظت TBG در سرم با استفاده از روش های ایمونواسی اندازه گیری می شود. یکی از روش های رایج شامل ELISA است. نتایج آزمایش نشان دهنده مقدار TBG در خون است که می تواند بر اتصال و انتقال هورمون های تیروئید تأثیر بگذارد.
تست تیروکسین متصل به گلوبولین (TBG) آزمایشی است که غلظت TBG را در خون اندازه گیری می کند. TBG پروتئینی است که توسط کبد تولید می شود و نقش مهمی در انتقال هورمون های تیروئید، مخصوصاً تیروکسین (T4) از طریق جریان خون دارد. این آزمایش به ارزیابی ظرفیت اتصال TBG و تأثیر آن بر انتقال هورمون تیروئید کمک می کند. آزمایش TBG در موارد زیر انجام می شود: اختلالات تیروئید: برای ارزیابی عملکرد تیروئید، مخصوصاً در موارد مشکوک به کم کاری یا پرکاری تیروئید. بررسی درمان: برای بررسی بیماران تحت درمان جایگزینی هورمون تیروئید. بارداری: بارداری می تواند بر مقدار TBG تأثیر بگذارد و این آزمایش برای ارزیابی عملکرد تیروئید در دوران بارداری انجام می‌شود. برخی داروها: برخی از داروها می توانند بر مقدار TBG تأثیر بگذارند و این آزمایش ممکن است برای بررسی اثرات آنها انجام می‌شود.