آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Total Iron Binding Capacity (TIBC) Test
آزمایش معمولاً بلافاصله انجام می‌شود
بیمار ناشتا باشد
نمونه لیپمیک یا ایکتریک
۳ هفته در دمای° ۸-۲، ۳ ماه در دمای ° ۲۰-
محدوده نرمال TIBC معمولاً بین 240 تا 450 میکروگرم در دسی‌لیتر (mcg/dL) است.
توسط دستگاه‌های آنالیزور بیوشیمیایی: BT3000
آزمایش TIBC برای سنجش توانایی خون در اتصال و انتقال آهن در بدن انجام می‌شود. این آزمایش برای تشخیص کم‌خونی ناشی از فقر آهن و بیماری‌های مربوط به متابولیسم آهن تجویز می‌شود و شامل سنجش میزان ترانسفرین در خون است​​. TIBC معمولاً بخشی از تست پانل آهن است که شامل آزمایش‌های آهن ناشتا، درصد اشباع ترانسفرین و آزمایش فریتین خون است.