آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Tyrosine Test
Tyrosine Blood Test, Tyrosine Plasma Test
آزمایش بلافاصله انجام می‌شود
نمونه ها باید به سرعت و با رعایت دستورالعمل های مناسب برای جلوگیری از تخریب به آزمایشگاه منتقل شوند.
از 31 روز تا 12 ماه- محدوده: 30-140 بازه سنی : از 13 ماه تا 150 سال- محدوده: 30-120
نمونه خون گرفته و سرم جداسازی شده که حاوی آمینو اسیدهایی همچون تیروزین است. آنالیز HPLC روش متداولی برای سنجش مقدار تیروزین است. این تکنیک ترکیبات مختلف را بر اساس برهمکنش آنها با ستون کروماتوگرافی جدا کرده و تشخیص می دهد. نتایج آزمایش بر اساس غلظت تیروزین در نمونه، در مقایسه با محدوده رفرانس تعیین شده، تفسیر می‌شوند.
تست تیروزین نوعی تست تشخیصی است که به منظور سنجش غلظت تیروزین در نمونه های بیولوژیک انجام می شود. تیروزین آمینو اسیدی است که نقش مهمی در سنتز پروتئین ها و نوروترانسمیترها دارد. مقدار غیر طبیعی تیروزین می‌تواند با برخی اختلالات متابولیک مرتبط باشد. مثال‌هایی ازموارد انجام تست تیروزین: اختلالات متابولیک: برای ارزیابی مقدار تیروزین در افراد مشکوک به اختلالات متابولیک مانند تیروزینمی انجام می‌گردد. برخی از بیماری‌های ژنتیکی: برخی از بیماری‌های ژنتیکی می تواند باعث بروز اختلال در متابولیسم تیروزین شوند و این آزمایش در غربالگری های ژنتیکی انجام می‌گردد. علائم عصبی: عدم تعادل تیروزین می تواند بر سیستم عصبی تأثیر بگذارد، بنابراین در صورت وجود علائم عصبی، این آزمایش انجام می‌شود. بررسی درمان: افرادی که تحت درمان برای بیماری‌های موثر بر متابولیسم تیروزین قرار می‌گیرند، مقدار تیروزین خود را برای ارزیابی اثربخشی درمان کنترل می‌نمایند.