آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Urea clearance test
Urea Clearance Rate, Urea Renal Clearance
خون ، ادرار
2ml برای خون و ادرار جمع آوری شده در یک دوره زمانی مشخص (مثلاً 2 تا 24 ساعت)
بیوشیمی
آلودگی، همولیز
نگهداری ظرف ادرار در جای خنک. آزمایش خون هم بلافاصله انجام می‌شود.
از بیمار خواسته می شود که یک شب قبل از آزمایش ناشتا باشد. نوشیدن آب می‌تواند برای حفظ هیدراتاسیون توصیه شود. گرفتن نمونه خون و ادرار اولیه: نمونه خون اولیه برای اندازه گیری غلظت اوره در خون و نمونه اولیه ادرار برای اندازه گیری غلظت اوره در ادرار گرفته می شود. تزریق اوره (اختیاری): در برخی موارد، مقدار کنترل شده ای از اوره به جریان خون تزریق می‌گردد تا غلظت مشخصی ایجاد شود. دوره جمع آوری نمونه ادرار: بیمار تمام ادرار تولید شده در یک دوره زمانی مشخص (مثلاً ۲ تا ۲۴ ساعت) را جمع آوری می کند. نمونه گیری خون در هنگام جمع آوری ادرار: ممکن است نمونه خون اضافی در فواصل زمانی مشخص در طول دوره جمع آوری ادرار نیز گرفته شود. سپس نمونه های خون و ادرار برای تعیین غلظت اوره آنالیز می شوند. در نهایت، کلیرانس اوره با استفاده از فرمول محاسبه می شود: پاکسازی اوره = (سرعت جریان ادرار * غلظت اوره در ادرار) / غلظت اوره در پلاسما.
آزمایش کلیرانس اوره یک روش تشخیصی است که برای ارزیابی کارایی کلیه ها در حذف اوره از خون استفاده می شود. اوره یک ماده زائد است که در کبد تشکیل شده و توسط کلیه ها دفع می شود. این آزمایش سرعت دفع اوره از جریان خون و دفع آن از طریق ادرار را اندازه گیری می کند و اطلاعاتی در مورد عملکرد کلیه ارائه می دهد. این تست می‌تواند در موارد زیر انجام شود: ارزیابی عملکرد کلیه: برای ارزیابی توانایی کلیه ها در پاکسازی اوره از خون. پیگیری بیماری کلیه: در افراد مبتلا به بیماری کلیوی برای ارزیابی تغییرات عملکرد کلیه در طول زمان.