آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Blood Urea Nitrogen Test
نيتروژن اوره خون
نمونه باید هر چه سریع‌تر آزمایش شود، ترجیحاً ظرف چند ساعت پس از جمع‌آوری.
یخچال یا فریزشده
شرایط خاصی ندارد
همولیز‌،لیپمیک،ایکتریک،تکرار نمونه
یک هفته -۲۰درجه
آقایان بازه سنی : از 1 روز تا 3 سال - محدوده: 5.1 - 16.8 بازه سنی : از 4 سال تا 13 سال - محدوده: 7.0 - 16.8 بازه سنی : از 14 سال تا 19 سال - محدوده: 8.4 - 21.0 بازه سنی : از 20 سال تا 50 سال - محدوده: 8.8 - 21.0 بازه سنی : از 51 سال تا 150 سال - محدوده: 8.4 - 25.0 بانوان بازه سنی : از 1 روز تا 3 سال - محدوده: 5.1 - 16.8 بازه سنی : از 4 سال تا 13 سال - محدوده: 7.0 - 16.8 بازه سنی : از 14 سال تا 19 سال - محدوده: 8.4 - 21.0 بازه سنی : از 20 سال تا 50 سال - محدوده: 7.0 - 18.7 بازه سنی : از 51 سال تا 150 سال - محدوده: 9.8 - 20.0
نمونه خون گرفته می شود. این تست یک آزمایش خون روتین است و به آماده سازی خاصی نیاز ندارد. در آزمایشگاه، غلظت نیتروژن اوره در خون اغلب با استفاده از آنالایزرهای اتوماتیک اندازه گیری می‌شود.
تست اوره که با نام آزمایش نیتروژن اوره خون (BUN) نیز شناخته می شود، غلظت نیتروژن اوره را در خون اندازه گیری می کند. اوره یک ماده زائد است که با تجزیه پروتئین ها در کبد تولید می شود. معمولاً این آزمایش برای ارزیابی عملکرد کلیه و تشخیص یا بررسی بیماری‌های مؤثر بر کلیه ها انجام می شود. آزمایش اوره می‌تواند در موقعیت‌های مختلف انجام شود: ارزیابی عملکرد کلیه: معمولاً برای ارزیابی عملکرد کلیه ها انجام می شود. افزایش مقدار اوره می‌تواند نشان دهنده اختلال در عملکرد کلیه باشد. بررسی بیماری کلیوی: برای افراد مبتلا به بیماری کلیوی، آزمایش اوره به منظور بررسی پیشرفت بیماری و اثربخشی درمان انجام می شود. کم آبی: مقدار اوره می تواند در موارد کم آبی افزایش یابد. ارزیابی مصرف پروتئین: در شرایط خاص، پزشک از آزمایش اوره برای ارزیابی دریافت پروتئین و متابولیسم استفاده می‌کند.