آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Uric Acid Test
Urate Test, Serum Uric Acid Test
serum,خونEDTAدار،خون هپارینه
بیوشیمی
معمولاً آزمایش بلافاصله انجام می‌شود
یخچال یا فریزشده
شرایط خاصی ندارد
همولیز‌،لیپمیک،ایکتریک
یک هفته -۲۰درجه
آقایان بازه سنی : از 1 روز تا 12 سال - محدوده: 2.0 - 5.5 بازه سنی : از 13 سال تا 60 سال - محدوده: 4.4 - 7.6 بازه سنی : از 61 سال تا 90 سال - محدوده: 4.2 - 8.0 بازه سنی : از 91 سال تا 150 سال - محدوده: 3.5 - 8.3 بانوان بازه سنی : از 1 روز تا 12 سال - محدوده: 2.0 - 5.5 بازه سنی : از 13 سال تا 60 سال - محدوده: 2.3 - 6.6 بازه سنی : از 61 سال تا 90 سال - محدوده: 3.5 - 7.3 بازه سنی : از 91 سال تا 150 سال - محدوده: 2.2 - 7.7
نمونه خون بیمار گرفته و سرم جداسازی و سپس با روش‌های کالریمتری یا آنزیمی آنالیز می‌گردد. این روش‌ها شامل واکنش اسید اوریک با معرف‌های خاص است که باعث تغییر رنگ یا واکنش قابل اندازه‌گیری می‌شود که می‌تواند کمیت سنجی شود.
تست اسید اوریک غلظت اسید اوریک خون را اندازه گیری می کند. اسید اوریک یک محصول زائد است که وقتی بدن پورین ها (موادی که در برخی غذاها و بافتها یافت می شود) را تجزیه می کند، تشکیل می شود. افزایش مقدار اسید اوریک می تواند باعث بروز بیماری هایی مانند نقرس یا سنگ کلیه شود. موارد انجام تست اسید اوریک: نقرس: برای تشخیص و بررسی نقرس که بیماری است که با افزایش مقدار اسید اوریک که باعث تشکیل کریستال های اورات در مفاصل می شود، مشخص می‌گردد. سنگ کلیه: مقدار اسید اوریک می‌تواند برای ارزیابی خطر ابتلا به سنگ کلیه اندازه گیری شود. بیماری کلیوی: برای ارزیابی عملکرد کلیه، زیرا کلیه ها نقش مهمی در دفع اسید اوریک دارند. پیگیری درمان: برای افرادی که تحت درمان بیماری‌های مؤثر بر مقدار اسید اوریک هستند.