آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Wright agglutination test
نمونه باید هر چه سریع‌تر آزمایش شود، ترجیحاً ظرف چند ساعت پس از جمع‌آوری.
دریخچال یا فریزشده
شرایط خاصی ندارد
همولیز،لیمپیک،ایکتریک
در1هفته در 8-2 درجه،مدت طولانیتر-20
محدوده: < 1:80 - Condition dependent
نمونه خون گرفته شده و لخته می‌شود. سپس سانتریفیوژ شده و سرم جدا می‌شود. سرم با سوسپانسیونی از سلول های باکتریایی (معمولاً سالمونلا) که تیمار شده تا آنتی ژن های خود را بر روی سطح خود نشان دهند، مخلوط می شود. مخلوط سرم و سوسپانسیون باکتریایی در دمای کنترل شده برای مدت زمان مشخصی معمولاً در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد انکوبه می شود. سپس وجود آگلوتیناسیون بررسی و مشاهده می شود. اگر آنتی‌بادی‌های اختصاصی علیه باکتری‌ها در سرم باشند، با آنتی‌ژن‌های باکتریایی واکنش داده و باعث ایجاد توده یا آگلوتیناسیون قابل مشاهده می‌شود.
تست آگلوتیناسیون رایت که با نام تست رایت شناخته می‌شود، یک آزمایش تشخیصی است که برای تشخیص وجود آنتی‌بادی‌های خاص در سرم انجام می‌شود که می‌توانند باکتری‌هایی همچون سالمونلا و سایر میکروب‌های مرتبط را آگلوتینه کند. این آزمایش برای تشخیص برخی عفونت های باکتریایی مفید است و برای تایید یا غربالگری بیماری هایی مانند تب حصبه استفاده می شود. نتایج آزمایش بر اساس میزان آگلوتیناسیون مشاهده شده گزارش می شود. مقادیر بالاتر آگلوتیناسیون نمایانگر غلظت بالاتر آنتی بادی ها علیه باکتری های آزمایش شده در سرم است. این آزمایش در مواردی انجام می شود که مشکوک به عفونت های باکتریایی خاصی مانند تب حصبه یا سایر عفونت های مرتبط با سالمونلا باشیم. این تست به تایید وجود آنتی بادی علیه آنتی ژن های باکتریایی خاص و تشخیص این عفونت ها کمک می کند.