نام کامل

Throat Smear

بخش انجام تست

Bacteriology

روش انجام آزمایش

Direct Smear

حجم نمونه مورد نیاز

نوع نمونه

Throat

مدت زمان قابل نگهداری

1 روز

دمای نگهداری نمونه

درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

درجه سانتی گراد