نام کامل

TLC Urine Randum

بخش انجام تست

U.Bio

روش انجام آزمایش

Urine TLC

حجم نمونه مورد نیاز

0.5cc

نوع نمونه

U

مدت زمان قابل نگهداری

7 روز

دمای نگهداری نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد