نام کامل

Toxoplasma Ab IgG Avidity

بخش انجام تست

Immunology

روش انجام آزمایش

IIF

حجم نمونه مورد نیاز

0.5cc

نوع نمونه

S

مدت زمان قابل نگهداری

7 روز

دمای نگهداری نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد