نام کامل

Urine BUN Random

بخش انجام تست

U.Bio

روش انجام آزمایش

Biochemical

حجم نمونه مورد نیاز

10

نوع نمونه

U.R

مدت زمان قابل نگهداری

7 روز

دمای نگهداری نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد