نام کامل

Urine Epinephrine 24hrs

بخش انجام تست

U.Bio

روش انجام آزمایش

Elisa

حجم نمونه مورد نیاز

10

نوع نمونه

U.24hrs

مدت زمان قابل نگهداری

14 روز

دمای نگهداری نمونه

-20 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

on ice درجه سانتی گراد