نام کامل

Urine For BK

بخش انجام تست

Bacteriology

روش انجام آزمایش

Direct Smear

حجم نمونه مورد نیاز

10

نوع نمونه

U

مدت زمان قابل نگهداری

3 روز

دمای نگهداری نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد