نام کامل

Urine Homocyctein

بخش انجام تست

U.Bio

روش انجام آزمایش

Colorimetric

حجم نمونه مورد نیاز

10

نوع نمونه

U

مدت زمان قابل نگهداری

3 روز

دمای نگهداری نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

درجه سانتی گراد