نام کامل

Urine Osmolarity 24hrs

بخش انجام تست

U.Bio

روش انجام آزمایش

Biochemical

حجم نمونه مورد نیاز

10

نوع نمونه

U.24hrsrs

مدت زمان قابل نگهداری

7 روز

دمای نگهداری نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

درجه سانتی گراد