نام کامل

Urine Protein 24hrs

بخش انجام تست

U.Bio

روش انجام آزمایش

Photometric

حجم نمونه مورد نیاز

5cc

نوع نمونه

U.24hrs

مدت زمان قابل نگهداری

7 روز

دمای نگهداری نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد