نام کامل

Urine Protein Electrophoresis

بخش انجام تست

U.Bio

روش انجام آزمایش

Capillary

حجم نمونه مورد نیاز

10cc

نوع نمونه

U.24hrs

مدت زمان قابل نگهداری

7 روز

دمای نگهداری نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد