نام کامل

Urine Culture For BK

بخش انجام تست

Bacteriology

روش انجام آزمایش

Culture

حجم نمونه مورد نیاز

5cc

نوع نمونه

U

مدت زمان قابل نگهداری

7 روز

دمای نگهداری نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد