نام کامل

Vaginal Culture & Sensivity

بخش انجام تست

Bacteriology

روش انجام آزمایش

Culture

حجم نمونه مورد نیاز

نوع نمونه

????

مدت زمان قابل نگهداری

1 روز

دمای نگهداری نمونه

درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

درجه سانتی گراد