نام کامل

VBG

بخش انجام تست

Hematology

روش انجام آزمایش

ISE

حجم نمونه مورد نیاز

نوع نمونه

W.B.H

مدت زمان قابل نگهداری

7 روز

دمای نگهداری نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد