نام کامل

Vitamin C

بخش انجام تست

Vitamin

روش انجام آزمایش

Elisa

حجم نمونه مورد نیاز

0.5

نوع نمونه

S

مدت زمان قابل نگهداری

10 روز

دمای نگهداری نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

2 – 8 درجه سانتی گراد