نام کامل

Von Willerand Factro
Ristocetin Cofactor

بخش انجام تست

Coagulation

روش انجام آزمایش

Coagulation

حجم نمونه مورد نیاز

0.5

نوع نمونه

P.C

مدت زمان قابل نگهداری

14 روز

دمای نگهداری نمونه

-20 درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

on ice درجه سانتی گراد