نام کامل

Wound Discharg
Culture & Sensitivity

بخش انجام تست

Bacteriology

روش انجام آزمایش

Culture

حجم نمونه مورد نیاز

نوع نمونه

???

مدت زمان قابل نگهداری

روز

دمای نگهداری نمونه

درجه سانتی گراد

 دمای انتقال نمونه

درجه سانتی گراد